فرم عضویت

خرید کارت تخفیفی برابر با قبولی قوانین عضویت است.

پس از دریافت فرم عضویت آنرا تکمیل نموده و امضاء کرده وسپس تصویر آنرا از طریق شماره های اعلان شده در فرم ارسال کنید.